รายนามอดีตผู้บัญชาการศููนย์การทหารม้า

ลำดับที่ ๑   ลำดับที่ ๒   ลำดับที่ ๓
   
พล.ต.กฤช ปุณกัณต์
พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๐๐
  พล.ต.จำเป็น จารุเสถียร
พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๓
  พล.ต.บุญชัย บำรุงพงศ์
พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๖
   
   
                                                                                 
ลำดับที่ ๔   ลำดับที่ ๕   ลำดับที่ ๖
   
พล.ต.ชลิต ชุณศิริรักษ์
พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๑๑
  พล.ต.เปรม ติณสูลานนท์
พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๖
  พล.ต.แวว เถกิงพล
พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๙
   
   
                                                                                 

ลำดับที่ ๗   ลำดับที่ ๘   ลำดับที่ ๙
   
พล.ต.สุรินทร์ ผลประไพ
พ.ศ.๒๔๑๙-๒๕๒๓
  พล.ต.ประสงค์ กรีกุล
พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๗
  พล.ต.รัศมี วงศ์พรหมเมฆ
พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๑
   
   
                                                                                 

ลำดับที่ ๑๐   ลำดับที่ ๑๑   ลำดับที่ ๑๒
   
พล.ต.ยุทธพันธ์ มกรมณี
พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๔
  พล.ต.ธงชัย เจิมเจิดพล
พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๗
  พล.ต.วัฒนชัย ฉายเหมือนวงศ์
พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘
   
   
                                                                                 

ลำดับที่ ๑๓   ลำดับที่ ๑๔   ลำดับที่ ๑๕
   
พล.ต.สมชาติ อนันตพงษ์
พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๒
  พล.ต.วิชัย ดิษเสถียร
พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓
  พล.ต.ณรงค์ นิลวาศ
พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๕
   
   
                                                                                 

ลำดับที่ ๑๖   ลำดับที่ ๑๗   ลำดับที่ ๑๘
   
พล.ต.เริงยุทธ พรหโมบล
พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗
  พล.ต.ชัยวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุทธยา
พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๗
  พล.ต.รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน
พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘
   
   
                                                                                 

ลำดับที่ ๑๙   ลำดับที่ ๒๐   ลำดับที่ ๒๑
   
พล.ต.สืบพงศ์ เปาวรัตน์
พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑
  พล.ต.ไตรรัตน์ รังคะรัตน
พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔
  พล.ต.ธรรมนูญ กฤษน้อย
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕
   
   
                                                                                 

ลำดับที่ ๒๒   ลำดับที่ ๒๓   ลำดับที่ ๒๔
   
พล.ต.บุญสันติ แสนสวัสดิ์
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖
  พล.ต.ชัยยุทธ พร้อมสุข
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗
  พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงศ์
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙
   
   
                                                                                 

 ลำดับที่ ๒๕   ลำดับที่ ๒๖    ลำดับที่ ๒๗
     
 พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป์
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐
  พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
   พล.ต.ปรีชา  เบ็ญจขันธ์
พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน