ภารกิจ

  1. ภารกิจ  อฉก.4120 (10 สิงหาคม 2538)  

        ศูนย์การทหารม้า  มีหน้าที่

         1.1 วางแผน  อำนวยการ  กำกับการ  และดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของ เหล่าทหารม้า

         1.2 ดำเนินการวิจัยและพัฒนา   กำหนดหลักนิยม และทำตำรา  ในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

         1.3 ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวง  กลาโหมกำหนด  ตามที่ได้รับแบ่งมอบ  มีผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ