ศม. ได้จัดพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับทายาทของกำลังพลผู้เสียชีวิตใน สังกัด ศม. จำนวน ๑ ราย คือ นาย กิตตินันท์ โสรี ซึ่งเป็นบุตรของ ร.ต. จงรัก โสรี ตำแหน่ง นชง.ศม. เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๓๐ ณ ห้องรับรอง ๓ บก.ศม. โดยมี ผบ.ศม. เป็นประธาน