☀️ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ การฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ฝึก ม.พัน.๒๒ ศม.