เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม

b785033.jpg

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 65 เวลา 0930 คุณศุภจิต นาคะรัตน์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ศม. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม เพื่อสนองนโยบายสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยมี รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว ประธาน สม.ทบ. สาขา ยศ.ทบ. เป็นประธานในการประชุมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

b785037.jpgb785034.jpgb785035.jpgb785036.jpgb785033.jpg