มอบทุนสงเคราะห์บุตรฯ

833695.jpg

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 65 เวลา 0900 พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. และ คุณศุภจิต นาคะรัตน์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ศม. ได้กรุณามอบทุนสงเคราะห์บุตรฯ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลในศูนย์การทหารม้า จำนวน 4 ราย ณ บก.ศม.

 833695.jpg833689.jpg833690.jpg833691.jpg833692.jpg833693.jpg833694.jpg