จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้

833739.jpg

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 65 เวลา 1000 คุณศุภจิต นาคะรัตน์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ศม. และคณะฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร และได้มอบพันธุ์กล้าไม้จำนวน 1,000 ต้น ให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา ศูนย์การทหารม้า ในการนี้ ประธาน สม.ทบ. สาขา ศม. และคณะฯ ได้เยี่ยมชมสถานีของศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 7 สถานี

 833727.jpg833728.jpg833729.jpg833730.jpg833731.jpg833732.jpg833733.jpg833734.jpg833735.jpg833736.jpg833737.jpg833738.jpg833739.jpg833740.jpg